kunskapen om världens resurser under 2000-talet
kräver ett förnyat synsätt

vi utgår därför från ett cirkulärt perspektiv i allt vi gör
är du redo för det synsättet?

det cirkulära perspektivet handlar om - jämlikhet

SUEZ vill bidra till ändring av inställningen till resursfördelningen i världen.
7 miljarder människor är beroende av jordens resurser för att leva sina liv

Jämlik tillgång till rent dricksvatten och sanitet är det
första steget mot lika levnadsvillkor för alla människor i världen.

NYCKELTAL
 • 1 person av 10

  Nästan 700 miljoner människor världen över (eller 1 person av 10) saknar tillgång till rent dricksvatten, dvs en färskvattenkälla som är skyddad från yttre föroreningar.

  (« Progress on sanitation and drinking water 2015 » - WHO)

 • 1 person av 3

  2,4 miljarder människor (1 person av 3) saknar tillgång till fungerande sanitet, dvs hygieniska anläggningar som förhindrar kontakt mellan människa och mänsklig avföring.

  (« Progress on sanitation and drinking water 2015 » - WHO)

 • senast år 2030 ska global och rättvis tillgång till dricksvatten och sanitet uppnås

  i linje med de 17 Globala mål som antogs av FN:s generalförsamling i september 2015.

  (FN)

det cirkulära perspektivet handlar om - hälsa

SUEZ vill bidra till förändringen av hur världen sammankopplar
miljöresurser och välmående. Vattnet vi dricker, luften vi andas och
miljön vi lever i påverkar vår hälsa.

En förändrad syn på resurser kan bidra till
en ökad livslängd under 2000-talet.

NYCKELTAL

+ 5 år

Medellivslängden i världen ökade med fem år mellan 2000 och 2015,
men det kvarstår stora skillnader mellan länderna.

(Världshälsoorganisationens statistik över Världshälsan 2016 – “Monitoring health for the SDGs”)

 • 1/4 av alla dödsfall världen över beror på miljörelaterade faktorer

  Luft-, vatten- och markföroreningar, exponering för kemiska ämnen och klimatförändringar utgör en ökad risk för människors hälsa.

  (“Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks” 2016 studie - WHO)

 • 5 000 miljarder dollar

  … är den årliga kostnaden för luftföroreningar och de dödsfall som orsakas av dessa föroreningar i världen.

  (“The Cost of Air Pollution: Strengthening the economic case for action » 2016 studie – Världsbanken)

Från 1800-talets hygienrörelse och uppkomsten av en fungerande infrastruktur
under 1900-talet (byggandet av offentliga vattennätverk och de första systemen för insamling av avfall) till vår nuvarande
kamp mot alla typer av föroreningar (vatten, mark, luft etc.) – en smart och hållbar resurshantering är av största
vikt för att förbättra världshälsan.

det cirkulära perspektivet handlar om – maten

SUEZ vill bidra till en förändring av synen på resursanvändning för att matproduktion.
Det krävs en stor mängd naturresurser för att producera de livsmedel vi äter och dricker

Att säkra livsmedelsförsörjningen för miljarder människor kräver att
vi ser på jordens resurser utifrån ett cirkulärt perspektiv.

NYCKELTAL
 • Idag används 70 % av allt kranvatten i världen inom jordbruket.

  Detta är mer än vad som används till mänsklig konsumtion (10 %) eller för industriell produktion (20 %).

  (FAO)

 • 4 650 liter vatten för en biff

  Det krävs 4 650 liter vatten för att producera en 300-grams biff, vilket motsvarar 30 fyllda badkar.

  (Water Footprint Network)

10 miljarder människor år 2050

Sedan början av 1900-talet har befolkningen vuxit exponentiellt och den globala
befolkningstillväxten kommer att fortsätta under 2000-talet.
7,3 miljarder idag, nästan 10 miljarder år 2050.

(« World Population Prospects: The 2015 Revision » rapport – FN)

Befolkningstillväxten gör att världen står inför en stor utmaning under de kommande åren:
att fördubbla livsmedelsproduktionen till år 2050, samtidigt som vi kommer befinna oss i en tid då naturresurserna blir knappare.

(« How to feed the world in 2050 » forum - FAO)

det cirkulära perspektivet handlar om - hållbart företagande

SUEZ vill bidra till att ändra synen på resurser så att företag enklare
kan kombinera finansiella resultat med hållbar utveckling.
Vi vill hjälpa dem att växa genom att använda återvunnen råvara.

Därigenom kan vi bidra till att minska förbrukningen av jungfrulig råvara samtidigt
som miljöpåverkan minimeras genom lägre utsläpp och mindre energiuttag.

NYCKELTAL
 • + 0.85°C

  Den genomsnittliga temperaturökningen mellan 1880 och 2012, bevisar effekten som den industriella utvecklingen och mänsklig aktivitet har haft på klimatet. Vid COP21 åtog sig 195 länder att begränsa den globala uppvärmningen till 2°C över förindustriella temperaturer senast år 2100.

  (“Climate change 2014” rapport - IPCC)

 • Minska utsläppen av växthusgaser
  med 40 till 70% 2050

  För att förhindra att den globala uppvärmningen blir högre än 2 grader till år 2100 har man beräknat att vi måste minska utsläppen av växthusgaser med mellan 40 och 70 % senast år 2050 (jämfört med nivåerna år 2010).

  (“Climate change 2014” rapport - IPCC)

”Den cirkulära ekonomin har som mål att ändra tankesättet i den så kallade linjära ekonomin
genom att begränsa resursslöseri och miljöpåverkan,
men också genom att öka effektiviteten i alla led av en produkts livscykel.”

(ADEME - French Environment and Energy Management Agency)

det cirkulära perspektivet handlar om - prylar

SUEZ vill bidra till att förändra synen på saker som ska kastas
till resurser som kan användas. En penna, en smarttelefon, ett hus, ett flygplan
- ja allt som produceras tillverkas av någon form av materiell resurs.

Genom att samla in de prylar som ingen längre vill eller kan ha, och förädla det avfall till
återvunnen råvara blir de obrukbara sakerna resurser som ger liv i nya produkter.

NYCKELTAL
 • Mängden jungfruliga råvaror som utvinns från jorden har tredubblats under de senaste 40 åren

  - från 22 miljarder ton år 1970 till 700 miljarder ton år 2010.

  (“Global material flows and resource productivity 2016” rapport - UNEP)

 • 7 månader och 8 dagar

  År 2016 förbrukade mänskligheten de resurser som planeten klarar av att förnya under ett år på bara 7 månader och 8 dagar. ”Den ekologiska skuldens dag” (eller Earth Overshoot Day), som beräknas varje år av Global Footprint Network, inföll den 8 augusti år 2016. Dagen infaller tidigare och tidigare för vart år. År 2000 inföll dagen den 1 oktober.

  (Global Footprint Network)

 • 5 plastflaskor
  = 1 t-shirt

  Genom att återvinna 5 st PET-flaskor får man tillräckligt mycket återvunnen råvara för att tillverka en t-shirt.

  (Bureau of International Recycling)

 • 40 %

  Idag täcker återvunnet material 40 % av världens råvarubehov. Genom att använda återvunnet material minskar inte bara belastningen på naturresurserna, vi förbrukar också mindre energi i produktionen än vid användning av jungfrulig råvara.

  (Bureau of International Recycling)

det cirkulära perspektivet handlar om - omgivningen

SUEZ vill bidra till att skapa en förändrad syn på resursanvändningen vid uppbyggnad
av miljön omkring oss. Människor bor i städer, på landsbygden eller vid kusten och det är
vårt gemensamma ansvar att hålla rent i naturen och skydda den biologiska mångfalden i vår omgivning.

Vi måste ta tillvara jordens resurser genom att utforma smarta städer och god bebyggd miljö.

NYCKELTAL
 • Det kommer snart att finnas 41 städer med över 10 miljoner invånare

  År 2030 beräknas världen ha 41 megastäder med över 10 miljoner invånare. Urbanisering och befolkningstillväxt kommer att leda till att antalet människor som bor i städer år 2050 ökar till 2,5 miljarder.

  (“World Urbanization Prospects 2014” rapport – Förenta Nationerna)

 • 60 %

  60 % av världens befolkning bor mindre än 100 km från kusten och kustområdena upplever en stark befolkningstillväxt

  (World Resources Institute)

 • 269 000 ton ton plastavfall flyter omkring i havet

  Haven utgör 71 % av världens yta. De är en livsviktig resurs och reservoarer för biologisk mångfald, men de är också slutdestination för föroreningar på land. Experter uppskattar att 269 000 ton plastavfall, eller 5 000 miljarder föremål av olika storlek, flyter omkring i haven.

  (« Plastic Pollution in the World's Oceans » artikel – December 2014 - PLOS ONE)

« Tillsammans ska vi skapa miljöer som stöder välbefinnande, livskvalitet, hälsa och utveckling. » -
Jean-Louis Chaussade, VD SUEZ

(“Health and wellness are what make cities attractive” artikel – Juni 2016 - open_resource by SUEZ)