Till toppen av sidan

Grovavfall

Vad händer med ditt grovavfall?

Vad är grovavfall för oss?

Grovavfall är skrymmande avfall som inte lämpar sig för hantering i vare sig hushållskärl eller säck. Kort sagt allt som inte är hushållssopor, farligt avfall, elektronikavfall, förpackningar eller tidningar.

Avfallets resa

Vi hämtar grovavfallet för transport till en mottagningsoch behandlingsanläggning. Efter vägning sorterar kunnig personal materialet med hjälp av maskiner. Trä, metall och brännbara produkter plockas bort från restavfallet.

Vad händer sedan?

De utsorterade materialen går till återvinning och energiutvinning. Metall levereras till smältverk i Sverige. Utsorterat trä flisas och används som bränsle vid energiutvinning och fjärrvärmeproduktion. De brännbara produkterna slås sönder och krossas maskinellt, vilket gör materialet mer lätthanterligt, såväl ur lagrings-som transportsynpunkt. Brännbart material går sedan till energi-utvinning. Det lilla som blir kvar läggs på en säker och godkänd deponi.