Till toppen av sidan

Förorenade jordar

Vad händer med din förorenade jord?

Vad är förorenad jord för oss?

Mark- och jordmassor innehållande föroreningar som exempelvis olja, bensin, diesel, PAH, tungmetaller, PCB, dioxiner, bekämpningsmedel och tjärasfalt innehållande PAH med mera räknas som förorenad jord. Höga koncentrationer av föroreningar kan innebära att massorna även är farligt avfall. I sällsynta fall kan det även vara farligt gods.

Avfallets resa

Vi på SUEZ är experter på att omhänderta och behandla förorenade massor. Det finns olika sätt att gå till väga beroende på vilka typer av föroreningar som finns i jorden. Förorenade massor kan behandlas på plats ”OnSite” eller ”Offsite” vilket innebär att massorna transporteras till vår anläggning. Olja, bensin, diesel, bekämpningsmedel och PAH- förorenade massor behandlas biologiskt med BioSanmetoden. Tungmetallhaltiga massor kan genomgå jordtvätt eller kemisk lakning. Vid svårare föroreningar genomförs termisk avdrivning eller i värsta fall förbränning eller deponering i klass 1 deponi.

Vad händer sedan?

Färdigbehandlade massor samt lätt förorenade massor återanvänds som täck- och konstruktionsmaterial på deponier eller vid anläggning av till exempel bullervallar. Utsorterat grovmaterial återvinns som grus och ballastfraktioner. Återvunna massor är idealiska som returlass när förorenade massor levereras till anläggningarna.