Till toppen av sidan
Visa tjänster i ditt område

Återvinning av material

Vi arbetar efter den så kallade avfallstrappan som innebär att vi i första hand ska minimera uppkomsten av avfall, därefter återanvända och återvinna. Om det inte är möjligt kan avfallet gå till energiutvinning och användas för produktion av el och värme.

Vägen till ett hållbart samhälle

Vi arbetar efter Avfallstrappan som grundar sig på ett EU-direktiv. Den som anger att vi i första han ska minimera uppkomsten av avfall, därefter återanvända, materialanvända och materialåtervinna. Om det inte är praktiskt möjligt, går avfaller till energiutvinning för produktion av el och värme. I sista hand går det till deponi. Denna metoden används endast när avfallet inte kan återvinnas. När avfall bryts ner i våra deponier bildas så kallad deponigas. Deponigasen är energirik och används både för att producera el och värme.

SUEZ - avfallstrappan