Avfallstrappan

Vi arbetar efter den så kallade avfallstrappan som innebär att vi i första hand ska minimera uppkomsten av avfall, därefter återanvända och återvinna. Om det inte är möjligt kan avfallet gå till energiutvinning och användas för produktion av el och värme.

 

Sista steget i avfallstrappan är deponering och den metoden används endast när avfallet inte kan återvinnas. När avfall bryts ner i våra deponier bildas så kallad deponigas. Deponigasen är energirik och används både för att producera el och värme.