Till toppen av sidan

Avfallstrappan

Vi arbetar efter avfallstrappan som åskådliggör hur avfallet ska tas om hand i hierarkisk ordning.

 

Avfallshierarkin innebär att vi i första hand ska minimera uppkomsten av avfall, därefter återanvända och återvinna. De två sista stegen på trappan används bara om det inte är möjligt att minimera uppkomsten av avfall, återanvända eller återvinna materialet.

Det näst sista steget på avfallstrappan innebär att man låter avfallet gå till energiutvinning och användas för produktion av el och värme.

Sista steget i avfallstrappan är deponering och den metoden används endast när avfallet inte kan återvinnas. När avfall bryts ner i våra deponier så bildas deponigas. Deponigasen är energirik och används både för att producera el och värme.