Till toppen av sidan

Arbetsmiljö

På SUEZ arbetas det alltid med att hålla kärnverksamheten i god form, men det är bara en del av arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor. Medarbetarperspektivet är minst lika viktigt.

SUEZ

SUEZ förebygger ohälsa och olycksfall genom att gemensamt höja medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor, följa upp händelser samt åtgärda brister. Dessutom har alla medarbetare ett eget ansvar för sin säkerhet och för att följa lagar, regler och de säkerhetsrutiner som finns inom företaget.

Utvilade medarbetare

Det är viktigt att SUEZ medarbetare är utvilade och i bra kondition. Därför uppmuntras fordonsförarna att ta sina lagstadgade raster i arbetet. Digitala färdskrivare är installerade i alla tungafordon, även i de som inte omfattas av kör- och vilotidslagen vilket exempelvis kan vara fordon för hämtning av hushållsavfall.

Arbetsmiljöfilmer

Under året producerades två interna informationsfilmer i syfte att visa hur SUEZ arbetar för en säker arbetsmiljö. Filmerna har använts som ett sätt att få i gång diskussioner kring riskmedvetenhet och säkerhetsfrågor.

YKB-utbildning

YKB (Yrkeskompetensbevis) är ett kort för yrkesförare som visar att de har den kompetens som krävs. Fram till 2012 har SUEZ utbildat 931 personer under 15 600 timmar i YKB. Utbildningsteman har varit ergonomi och hälsa samt säkerhets- och kundfokus. Under 2013 handlar utbildningarna om lagar och regler. Framtida utbildningar blir godstransporter och sparsam körning.

Halkolyckor

SUEZ verkar i ett kallt klimat och många i- och urstigningar från fordon leder till halkolyckor. För att förebygga detta har alla SUEZ medarbetare möjlighet att använda spikskor.

Nätningshjälp för minskade fallolyckor

Olyckor vid nätning av containrar kan ge allvarliga konsekvenser. Därför använder SUEZ ett automatiskt system för av- och pånätning. Hjälpmedlet är standard för alla SUEZ nya fordon och har även eftermonterats på ett antal befintliga fordon.

Riskbedömning av platser

Arbetet med riskbedömning av körturer fortsätter. Syftet är att minska olycksrisken för oskyddade trafikanter och SUEZ egna medarbetare. Vid bedömningarna identifieras riskfyllda områden och SUEZ vidtar olycksförebyggande åtgärder. Det kan handla om backning, backkrön samt närhet till skolor och dagis.