Organiskt avfall med förpackningsmaterial

Vad händer med ditt organiska avfall med förpackningsmaterial?

Vad är organiskt avfall med förpackning för oss?

Organiskt avfall som är förpackat i pappers- eller platsemballage. Låt emballaget sitta kvar. Du kan kasta både förpackat och oförpackat organiskt avfall i samma kärl.

Avfallets resa

Efter hämtning skickas avfallet till en förbehandlingsanläggning. Här sker avemballering och det organiska avfallet separeras från emballaget. Därefter skickas det organiska avfallet vidare till en ny anläggning för kompostering eller energiåtervinning som t.ex. biogas. 

Vad händer sedan?

Vid kompostering tar naturens egna bakterier hand om nedbrytningen. Processen behöver syre för att fungera och för bästa resultat blandas ofta matavfallet med flisat trädgårdsavfall. Efter drygt sex månader har vi fått fram en slutprodukt. Den blandas med torv eller sand och blir planteringseller anläggningsjord. Vid rötning blandas stora mängder rent matavfall med vatten. Först hettas slammet upp till 70 grader för att ta död på bakterier och läggs sedan i en sluten tank. Med naturens hjälp bryts avfallet ned och det bildas biogas som kan driva bilar eller värma bostäder. En annan produkt är biogödsel som används på våra åkrar.