Slamtömning Svedala

Avvattning

Svedala kommun har valt att arbeta med ett system som kallas för EcoVee. Denna patenterade teknik gör det möjligt att avvattna slammet direkt vid brunnen. Den filtrerar ut slammet och återför sedan vätskan tillbaka till brunnen. På så sätt syresätts brunnsvattnet och mikroorganismerna stannar kvar. När vattnet återförs görs detta med självfall, vilket innebär att vattnet åker tillbaka av egen kraft – en försiktighetsåtgärd som är skonsam för brunnens filter.

Den tillämpade metoden med EcoVee är ett bättre alternativ än traditionell slamtömning, vilken går ut på att både slam och vatten avlägsnas från brunnen. Följden av den äldre metoden är att mikroorganismerna går förlorade, vilket medför ökade föroreningar samt risk för igentäppning av filtret.

Avvattningsmetoden sker främst på två- och trekammarbrunnar samt på septiktankar.

Framkomlighet

Se till att vägen är framkomlig och att vägunderlaget bär för en större lastbil (belastningsklass 2). Vägbredden ska vara minst 3,5 meter och då får inte växtlighet inskränka på vägbredden. Fri höjd ska vara 4,5 meter. Parkera bilar och andra fordon så att de inte hindrar slambilen från att komma fram. Låsta grindar och bommar måste öppnas för passage. Skotta och halkbekämpa vintertid vid behov. 

Är slamanläggningen lätt att hitta?

Anläggningen ska vara lättillgänglig för tömning. Avståndet från uppställningsplats för slamsugningsfordon och anläggningen som ska tömmas bör inte överstiga 25 meter. Lock, manlucka eller annat som måste öppnas vid tömning får inte väga mer än 15 kg. Röj buskar, högt gräs, brännässlor m.m. runt slamanläggningen.

Ta bort hinder och märk ut anläggningen så tydligt som möjligt, förslagsvis med vimpeln vi skickat med eller annat lämpligt hjälpmedel (gärna märkt med fastighetsbeteckningen). Anläggningen ska synas från ankomstplatsen. Om inte, ska ni förutom att märka ut anläggningen även meddela Suez om anläggningens placering. Chauffören kanske inte har varit vid fastigheten tidigare. Observera att det är fastighetsägarens/abonnentens ansvar att se till att brunnen är utmärkt. Om den inte är det så riskerar ni att bli debiterade för en framkörningsavgift.