Sedimenteringscontainer i Göteborg

SUEZ arbete med vattenrening efterfrågas mycket på byggarbetsplatser där nederbörd och grund­vatten medför vatten i schaktgroparna. I vattnet finns partiklar och andra föroreningar som vanligtvis inte får släppas ut till kommunens ledningsnät, eller vattendrag, utan rening.

SUEZ sedimenteringscontainer används för sedimentering av partiklar och som oljeavskiljare av oljeförorenat vatten.

Sedimenteringscontainern är enkel och mycket anpass­nings­bar både för små och stora arbetsplatser, med varierande tillgång på plats, olika vattenflöden och föroreningar. Flera containrar kan i sin tur sammankopplas för ökad kapacitet.

Innan det processade vattnet släpps vidare, till exempelvis kommunens ledningsnät, kan SUEZ som tilläggstjänst provta och låta analysera vattenkvaliteten hos ackrediterat laboratorium.

När vatten pumpas virvlar partiklar runt i vattenströmmarna. Sedimenteringscontainern gör att vattnet strömmar långsammare och partiklarna faller därmed till botten. Ett oljeavskiljarsteg finns i containern och det kan kompletteras med ytter­ligare steg. Den övre vattenfasen pumpas bort och sedi­mentet i containerns botten hämtas med slambil från SUEZ.

SUEZ både lämnar och hämtar sedimenteringscontainern vid er arbetsplats. 

Vi erbjuder provtagning och analyser hos ackrediterade labratorium samt avsättning för vatten och sediment med föroreningar av olja, tungmetaller, PAH etc.

Flödet genom containern beror på partiklarnas storlek och tiden för dem att sedimentera. Kapacitet på 15 m3 vatten/timme innebär att partiklarna behöver 1 timme för att sedimentera.

SUEZ erbjuder provtagning och analys hos ackrediterat laboratorium.