Sorteringsinfo – avfall som ska deponeras

Waste sorting information – Waste disposed of in landfills (Swedish only)

Avfall som deponeras skall ha genomgått en grundläggande karakterisering, läs mer nedan.

Waste disposed of in landfills must have undergone a basic characterization, more information in Swedish below.

 

Enligt 4 § i Naturvårdsverkets föreskrift (2004:10) om deponering så skall varje typ av avfall som deponeras ha genomgått en grundläggande karakterisering. Det är avfalls­producenten som skall se till att den grundläggande karak­teriseringen görs och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta. Vad den grundläggande karakteriseringen skall innehålla framgår av 5 §.

12 § Undantag görs i några fall för provningsdelen (utlaknings-egenskaper mm) i den grundläggande karakteriseringen, bl a för:

  1. betong, tegel, klinker och keramik eller en blandning av dessa om de lämnas på en deponi för inert avfall. Det samma gäller för glasfiberavfall, glas samt jord och sten från trädgårds- och parkavfall. Förteckning finns under 24 § och avfallet skall vara utsorterad och icke farlig enligt Avfallsförordning (2011:927).
  2. icke farligt avfall får tas emot vid deponi för icke-farligt avfall utan att ha genomgått provning om avfallet inte deponeras tillsammans med farligt avfall eller med gips­baserat avfall.

36 § Innan avfallet tas emot för deponering skall verksam­hetsutövaren för deponin kontrollera och i 10 år spara dokumentet för den grundläggande karakteriseringen ovan.

Följande avfall får inte deponeras enligt 8-12 § i Förordning (2001:512) om deponering av avfall:

  • flytande avfall
  • är explosivt, frätande, oxiderande eller brandfarligt
  • smittfarligt avfall från sjukvården
  • hela begagnade däck som inte är cykeldäck och som har en diameter <1400mm
  • utsorterat brännbart avfall
  • organiskt avfall
  • icke förbehandlade elektroniska produkter och batterier.
  • Gipsbaserade avfall får inte deponeras i samma deponi-cell som annat avfall om följande gränsvärden över­skrids för det avfall som inte utgör gips. TOC > 5% och DOC > 800 mg/kg där L/S = 10 l/kg antingen vid mate­rialets eget pH eller ett pH-värde mellan 7,5 och 8,0