Färgavfall

Vad är färgavfall? 

Till färgavfall hör rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel samt färgburkar med rester av vatten eller lösningsmedelsbaserad färg. Tömt emballage med rester av kemikalier räknas som farligt avfall och ofta även som farligt gods. Vårt insamlingssystem EcoSimplex® gör hanteringen smidig och enkel. Vi hämtar färgavfallet tillsammans med allt övrigt farligt avfall. Våra bilar är så kallade ADR-fordon, det innebär att de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav. 

Avfallets resa  

Färgavfallet sorteras och packas i godkända emballage på ett av våra mellanlager i landet. Slutligen transporteras materialet till godkänd behandlingsanläggning. 

Vad händer sedan? 

Det finns olika metoder för behandling av farligt avfall. För färgavfall är det oftast förbränning som gäller. Vid förbränningen bildas energi som återanvänds till el och fjärrvärme. De emballage och förpackningar som blir över går inte till spillo. Resterna av till exempel metall- eller plastförpackningar går till olika mottagare för materialåtervinning. 

Relaterade sidor