4 aspekter av hållbarhet

Vi arbetar dagligen med miljöperspektivet, vilket är det område vi har vårt starkaste fäste i och som är grunden i vår affär, men vårt arbete omfattar alla hållbarhetsdelar – såväl ekonomiska som sociala.

Har ni en fråga eller fungering över vårt hållbarhetsarbete? Kontakta oss gärna.

Vårt hållbarhetsarbete i fyra delar

1. Hållbara affärsrelationer

Vårt mål är att bli den samarbetspartner för återvinnings- och avfallslösningar som företag på den svenska marknaden föredrar och uppskattar mest. Då världen förändras relativt snabbt måste SUEZ följa med i utvecklingen för att kunna agera utifrån nya kundönskemål och ökade krav som ställs på våra tjänster. Vårt systematiska hållbarhetsarbete bidrar till att skapa goda förutsättningar till lönsamma affärsrelationer i en hållbar framtid. Det är i samarbetet med våra kunder, och även leverantörer som SUEZ blir ännu bättre genom att vi tillsammans utvecklas och hittar nya och smarta lösningar. 

En grundförutsättning för att kunna skapa och bevara hållbara affärsrelationer är att vi är certifierade enligt kvalitet- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Våra ISO-certifieringar är ett bevis för att vi tar ansvar för god kvalitet och miljöhänsyn gentemot våra medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

2. Hållbar miljö

För att världen ska kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet krävs en omställning – från linjära flöden av resurser till cirkulära. Varje dag arbetar vi på SUEZ tillsammans med våra kunder och underleverantörer med att ställa om hanteringen av restmaterial i Sverige till mer cirkulära flöden. Förutom 800 nya uppdrag under 2018 har vi tidigare samarbeten med drygt 30 000 kunder på den svenska marknaden. Sammantaget under samma år har vi på våra återvinningsanläggningar bidragit till en förädling av mer än 950 000 ton material från dessa företag. 

20 gånger större miljönytta än miljöpåverkan 

Vi arbetar för att uppnå vårt miljömål att minska utsläppen till mark, luft och vatten. Detta görs främst genom att vi aktivt jobbar med att minska miljöpåverkan inom de områden där vi har störst negativa inverkan nämligen våra fordon och arbetsmaskiner. Genom att ställa om till alternativa drivmedel och införskaffa nya fordon som drivs av alternativa bränslen eller energikällor kommer vi långt. Idag är miljönyttan av vår materialförädling 20 gånger större än miljöpåverkan från vår insamlingsverksamhet. Vi är med andra ord klimatpositiva! Och vi har därav förmånen att kunna säga att för oss är kundnytta detsamma som miljönytta.  

3. Hållbart socialt ansvarstagande

Vi på SUEZ ser vårt sociala hållbarhetsarbete utifrån de målgrupper runt omkring oss som vi påverkar med vår verksamhet. Vi behöver ständigt ha i åtanke hur vi i relationen med medarbetare, kunder, ledning, liksom leverantörer, grannar, myndigheter och media både aktivt och passivt berör dessa grupper. Att visa respekt till alla de som på något sätt berörs av vår verksamhet är av yttersta vikt för oss. Vi har ett stort socialt ansvar, och vi tar det på allvar. 

Hur vi arbetar tillsammans för ett bra arbetsklimat och en säker arbetsmiljö för våra medarbetare är viktigt och en högt prioriterad hållbarhetsfråga för oss på SUEZ. Vi ser säkerhet som en del av vårt arbetssätt och vår kultur, och att vi tack vare det kan skapa en trygg arbetsmiljö där alla kan känna sig stolta att arbeta för ett företag som sätter säkerheten främst.

4. Hållbart samhälle

Världen har en enorm utmaning framför sig där begränsade och minskande resurser ska möta en ökande befolkning och konsumtion. Vår dagliga verksamhet bidrar till ett resurseffektivt samhälle där cirkulär ekonomi är rådande. Vi på SUEZ skapar varje dag värde i den cirkulära ekonomin genom att samla in våra kunders avfall och restprodukter och förädla dem till nya, användbara resurser. Men det räcker inte med att vi gör det – vi ser även behovet av att påverka andra i samhället att göra det. 

Forum för främjande av en cirkulär ekonomi 

Under 2018 lanserades företagsforumet Circular Sweden av branschorganisationen Återvinningsindustrierna (ÅI) med syfte att driva utveckling och politik för att skapa fler, mer och större cirkulära materialflöden. SUEZ, som är ett av de större medlemsföretagen i ÅI, är därför med och driver utvecklingen framåt inom framför allt fyra fokusområden: design för cirkulär ekonomi; hållbar konsumtion; ökad tillgång och användning av återvunnet material; samt cirkulära värdekedjor. 

Relaterade sidor