Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen den 28 april är viktig för SUEZ

SUEZ har målet att bli en olycksfri arbetsplats och att alla medarbetare ska komma hem oskadda till sina familjer varje dag. Därför är det självklart att vi uppmärksammar ”Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen” den 28 april.

Lars Liljekvist, EQS Manager och säkerhetsansvarig inom SUEZ i Sverige:
– Det är jättebra att säkerheten har fått en egen dag. Men hos oss gäller det att tänka och agera säkert varje sekund, minut, timme och dag. Säkerhet kommer inte av sig själv bara för att vi pratar om det utan handlar om att följa regler och rutiner, men också att vara uppmärksam på de risker som finns i verksamheten samt sitt eget och kollegornas beteenden.

– Temat för dagen är rapportering av incidenter vilket passar in bra i det arbete som nu påbörjats inom SUEZ Sverige där systemet TRIA ska introduceras och implementeras. TRIA är ett incidenthanteringssystem för transportbranschen som används för att identifiera risker, tillbud och olyckor samt för att rapportera dem och vidta åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Inför Världsdagen sprider SUEZ informationsmaterial till alla 1 100 medarbetare vid de 66 kontoren i runt om i Sverige. Man bjuder också in till en tävling för att kolla om budskapen har gått fram.

– Vi vill att alla som jobbar hos och med oss ska förmedla en positiv attityd kring säkerhet och hälsa. Grunden är att säkra initiativ ska uppmuntras och att det råder nolltolerans mot att bryta mot hälso- och säkerhetsreglerna. Vi vill förstärka vår säkerhetskultur så att alla olyckstillbud rapporteras och förebyggs men också genom att lyfta fram goda exempel och idéer, säger Lars Liljekvist.

Fakta

• AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system, IA, som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

 IA används idag i 24 olika branscher. Versionen som SUEZ ansluts till heter TRIA, där TR står för Transport.

• ”Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen”, den 28 april, har kommit till på initiativ från FN till minne av dödade och skadade arbetstagare. 

Klicka här för större bild