Koncernen uppmärksammar Världsvattendagen

SUEZ är ett globalt företag inom vatten- och avfallshantering som erbjuder lösningar på hur avloppsvatten kan renas och återanvändas. Vi arbetar världen över för global vattentillgång och med att skydda naturens resurser. Vi erbjuder praktiska och innovativa lösningar för vattnets hela kretslopp med mål att bevara, skydda och diversifiera vattenresurserna. Idag uppmärksammar vi Världsvattendagen, som är en dag som instiftats av FN och firas den 22 mars varje år. Temat för i år är avloppsvatten.

Trots ökande volymer av avloppsvatten och därigenom avloppsvattnets föroreningsmängd runt om i världen, är hanteringen av denna värdefulla resurs fortfarande i hög grad otillräcklig. Av 165 miljarder kubikmeter avloppsvatten som samlas in och behandlas årligen världen över, är det endast 2 procent som återanvänds i dagsläget.

Det finns ett antal behandlingsalternativ och operativa system som gör det möjligt att återanvända avloppsvattnet för att möta det växande vattenbehovet, inte bara i våra städer, utan även för industrier och jordbruk. SUEZ arbetar proaktivt för att möta dessa utmaningar och erbjuder praktiska lösningar på problemet:

1. Samarbete med ledande industrier
Det är ett stort problem för många industriella aktörer att hantera vattnets kretslopp. Denna sektor måste uppfylla krav på kostnadsoptimering och ekonomiska resultat samtidigt som de möter stora miljömässiga utmaningar och efterföljer gällande regler. SUEZ erbjuder sina industrikunder skräddarsydda lösningar för att möta särskilda krav som gäller för sektorn i ett specifikt geografiskt område. I Kina, till exempel, har SUEZ kontrakt för att hantera vattnet i SCIP (Shanghai Chemical Industry Park) och har utvecklat en vattenreningsteknik där man använder bevuxna våtmarker. Detta område kallas Zone Libellule® (eller Trollsländezon) och består av hundratals växtarter som valts ut för deras förmåga att rena utsläpp från det reningsverk som SUEZ driver i parken.

2. Forma resursstäder
Städer världen över står inför nya utmaningar som urbanisering och befolkningstillväxt. År 2030 kommer 60 procent av världens befolkning bo i 600 städer. Därför är det av största vikt att vi redan nu börjar bygga våra städer med fokus på invånarna, deras behov och krav. SUEZ drar nytta av alla våra tillgångar för att göra dessa resursstäder attraktiva. Mumbai, till exempel, en stad med över 15 miljoner invånare, har upplevt hög urbanisering och stark befolkningstillväxt under de senaste åren, vilket har ökat trycket på vattenresurserna. I samband med detta har avfallshanteringen blivit en stor utmaning för de lokala myndigheterna. I oktober 2016 vann SUEZ kontraktet för att utforma och bygga ett reningsverk i Colaba. Projektet är en del av programmet för utveckling av infrastrukturen inom sanitet som genomförs av den indiska miljonstaden för att tillgodose behoven hos en växande befolkning.

SUEZ återvinner också kalorier som finns i stadskärnan för att producera förnybar energi från de dolda resurser som finns i avloppssystem, grundvatten och även i det varma vattnet från duschar och simbassänger. Denna process kallas Degrés Bleus (eller Blå Grader) och används på 15 platser runtom i Frankrike, bland annat för att värma kontoren i Elyséepalatset. Med detta system visar koncernen tydligt sitt åtagande för en cirkulär ekonomi som bygger på principen om kontinuitet i produkt, avfall, material, vatten och energicykeln.

3. För ett hållbart jordbruk
Återanvändning av avloppsvatten är ett viktigt alternativ för framtidens jordbruk. Världens befolkningstillväxt går oundvikligen hand i hand med en ökning av jordbruksproduktionen, men mängden jordbruksmark minskar avsevärt och vattenresurser krymper. Dagens lantbrukare står inför en dubbel utmaning: att förbättra produktiviteten och lönsamheten för sina grödor samtidigt som man bevara naturens resurser. SUEZ är medveten om dessa insatser och har åtagit sig att hjälpa jordbrukare att anta en cirkulär ekonomisk strategi och att fortsätta att förbättra sina metoder.

Genom att använda behandlingstekniker som ultraviolett desinficering, omvänd osmos eller membranfiltrering, kan koncernen återvinna avloppsvatten utan att orsaka föroreningar. Användningen av ultrafiltreringsmembran är särskilt effektiv för att förse jordbruk och industri med vatten som möter deras behov. Med en produktion på 800 miljoner kubikmeter återanvänt avloppsvatten varje år, siktar SUEZ på att tredubbla vårt alternativa vattenerbjudande fram till år 2020.

Om SUEZ
SUEZ Recycling AB är en del av den globala koncernen SUEZ med verksamhet i 70 länder världen över. SUEZ finns på 66 orter i Sverige, har 1 100 medarbetare och 57 egna sorterings- och mottagningsanläggningar. Vi erbjuder effektiva och miljöriktiga återvinningslösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet.